Afkortingen en begrippen in de financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening worden vaak specifieke termen en afkortingen gebruikt die voor mensen zonder een achtergrond in de financiële sector moeilijk te begrijpen kunnen zijn. Dit kan ook voor aspirerend financieel adviseurs nuttig zijn om de sector beter te leren kennen. In dit artikel leggen we een aantal belangrijke afkortingen uit die veel voorkomen in de branche.

WFT

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een Nederlandse wet die de regulering van de financiële dienstverlening regelt. Het is bedoeld om consumenten te beschermen en de integriteit van de financiële markten te waarborgen. De wet regelt onder andere de vergunningverlening, toezicht, gedrags- en geschillenregelingen en verbiedt oneerlijke commerciële praktijken. De AFM is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor de handhaving van de Wft.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke toezichthouder voor de financiële markten in Nederland. De AFM houdt toezicht op onder andere banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en beleggingsadviseurs. Dit om te waarborgen dat deze instellingen en personen zich houden aan wet- en regelgeving en dat consumenten beschermd worden. De AFM handhaaft de regels, doet onderzoek en geeft adviezen en waarschuwingen als dat nodig is.

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland en is verantwoordelijk voor het beleid van de geld- en kredietverlening en het toezicht op de banken en andere financiële instellingen. DNB gaat ook mede over het monetaire beleid, financiële stabiliteit, regulering, het betalingsverkeer en internationale samenwerkingen.

FFP

FFP staat voor Federatie Financieel Planners. De FFP is de beroepsorganisatie voor financieel planners en adviseurs in Nederland. De FFP stelt zich ten doel om de kwaliteit van financieel advies te verhogen en de belangen van financieel planners en adviseurs te behartigen. Als lid van de FFP moeten adviseurs voldoen aan een aantal eisen, zoals het behalen van de juiste diploma’s en het volgen van bijscholing.

FLM

FLM staat voor First Line Monitor. De FLM is een onafhankelijke instelling die de naleving van de financiële wet- en regelgeving door tussenpersonen in de financiële sector controleert. De FLM is verantwoordelijk voor de toezicht op de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door tussenpersonen. FLM onderzoekt of de tussenpersoon voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van gedragscode, interne beheersing, solvabiliteit en transparantie. De eindverantwoordelijke in een CDD-team wordt vaak ook een FLM’er genoemd en bewaakt de naleving van de wet- en regelgeving van de FLM.

SEH

Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is de beroepsvereniging voor erkende hypotheekadviseurs. Deze adviseurs beschikken over de juiste kwalificaties en certificaten, zoals een diploma en bijscholing. De adviseurs voldoen aan strenge eisen en zijn verplicht zich aan een gedragscode te houden. Hierdoor kunnen ze klanten een onafhankelijk en professioneel advies geven bij de aankoop van een woning.

RVI

Risicovolle Verzekeringsproducten Indicator (RVI) is een systeem dat verzekeraars gebruiken om het risico van hun verzekeringsproducten te kwantificeren. Hierdoor kan een klant beter beoordelen of het verzekeringsproduct geschikt is voor zijn situatie. De RVI is bedoeld om de consument te beschermen tegen producten die hij niet kan begrijpen of die niet passen bij zijn situatie.

BPO

BPO is de afkorting van “Broker Price Opinion” of “taxatieopdracht van een makelaar”. Het is een schatting van de waarde van een huis of onroerend goed die wordt gedaan door een makelaar of een andere vastgoedprofessional. BPO’s worden vaak gebruikt in situaties waarin een formele taxatie niet nodig of gewenst is, zoals bij kortverkoop of gedwongen verkoop van een huis. BPO’s zijn gebaseerd op informatie die de makelaar verzamelt door het bezoeken van het huis en het bestuderen van verkoopgegevens van vergelijkbare huizen in de buurt.

KYC

Know Your Customer (KYC) is een controleproces waarbij een organisatie, zoals een bank of verzekeraar, controleert of de persoon met wie zij zaken doet inderdaad is wie hij of zij zegt te zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat criminelen gebruik maken van financiële producten of diensten om geld wit te wassen of andere criminele activiteiten te financieren. Als financieel adviseur is het essentieel om deze controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat je je wettelijke verplichtingen nakomt en de integriteit van de sector behoudt.

CDD

Customer Due Diligence (CDD) is een onderdeel van de KYC-procedure waarbij een organisatie de achtergrond van een klant controleert. Hierbij worden factoren zoals bijvoorbeeld of de klant niet op een zwarte lijst staat, of dat er geen verdachte transacties hebben plaatsgevonden, in acht genomen. Deze controle is essentieel voor de preventie van witwassen van geld en financieren van terrorisme.

UBO

UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”. Dit verwijst naar de persoon of personen die in feite eigenaar zijn van een bedrijf of organisatie, ondanks dat ze misschien niet op papier als zodanig worden vermeld. De UBO is degene die in feite de controle heeft over een bedrijf of organisatie en die het meeste baat heeft bij de activiteiten van deze entiteit. In veel landen is het verplicht voor bedrijven om informatie over hun UBO’s te registreren en te verstrekken aan toepasselijke autoriteiten.

AML

AML staat voor “Anti-Money Laundering”. Het verwijst naar een set van wetten, regels en procedures waar financiële instellingen en andere gereguleerde bedrijven aan moeten voldoen om te voorkomen, detecteren en melden van geldwassen activiteiten. AML-regels zijn ontworpen om de mogelijkheden van criminelen te beperken om het financieel systeem te gebruiken om geld te witwassen. Financiële instellingen en andere gereguleerde bedrijven zijn verplicht om AML-compliancyprogramma’s in te stellen, die typisch CDD maatregelen zoals KYC-procedures, monitoring van transacties voor verdachte activiteiten, en het indienen van Suspicious Activity Reports (SAR’s) aan de relevante autoriteiten omvatten.

CFT

CFT staat voor “Combating the Financing of Terrorism”. Het verwijst naar een set van wetten, regels en procedures waar financiële instellingen en andere gereguleerde bedrijven aan moeten voldoen om te voorkomen, detecteren en melden van activiteiten die terroristische organisaties en activiteiten financieren. CFT-regels zijn ontworpen om de mogelijkheid van terroristische organisaties om het financieel systeem te gebruiken om hun activiteiten te financieren, te ontregelen. Op dezelfde manier als AML, zijn financiële instellingen en andere gereguleerde bedrijven ook verplicht om CFT-compliancyprogramma’s in te stellen.

NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is verantwoordelijk voor het toezicht op de eerlijke mededinging op de financiële markten in Nederland. De NMa verzorgt onder meer toezicht op de concurrentie en wetshandhaving. Hiervoor doet de organisatie onderzoek naar oneerlijke praktijken zoals prijsafspraken, marktmachtmisbruik en andere vormen van anti-concurrentiegedrag.

ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op consumentenbescherming en marktwerking in de financiële dienstverlening in Nederland. De ACM heeft als doel dat consumenten niet benadeeld worden door oneerlijke of misleidende praktijken. Hiervoor spoort de ACM oneerlijke praktijken op en adviseert en educeert het organisaties en consumenten.

IFD

De Inspectie Financiële Dienstverlening (IFD) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wft bij de financiële dienstverleners. De IFD voert onder meer on-site inspecties uit bij financiële dienstverleners om te controleren of ze voldoen aan wet- en regelgeving en of ze hun verplichtingen nakomen. De organisatie geeft advies en deelt waar nodig boetes uit bij overtreding van de Wft.

STE

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) is verantwoordelijk voor het toezicht op de effectenmarkt in Nederland, met name op de handel in effecten en de dienstverlening door effecteninstellingen. Dit om te zorgen dat de markt eerlijk, transparant en efficiënt is.